Studie publisert i Science viser kobling mellom Long Covid og ME/CFS

Ny amerikansk studie publisert i Science 20.januar peker på at Covid-19 har omfattende konsekvenser for nervesystemet vårt. Studien peker også på hvordan symptomer hos Long Covid overlapper med ME/CFS

Serena Spudich fra Yale, har sammen med Avindra Nath i The National Institutes of Health i USA, gjennomført en online spørreundersøkelse av 3762 Long Covid-pasienter.

De slår fast at også unge mennesker med milde symptomer kan utvikle Long Covid. Fortsatt har vi liten kunnskap om sykdomsmekanismene bak Long Covid, men mye tyder på at svikt i immunforsvarssystemet inklusive nevroinflammasjon og autoimmune reaksjoner er viktig. Det er usikkert om slike reaksjoner faktisk kan komme flere år etter covid-19.

De understreker hvor viktig det er med en rask innsats for å forstå sykdommen og utvikle behandling.

Forskerne peker på at mange av symptomene hos pasienter med Long Covid overlapper med symptomene hos pasienter med ME/CFS. Begge er infeksjonsutløste syndromer forårsaket av virus, bakterier eller andre patogener. De slår fast at vi fortsatt har en mangelfull forståelse av sykdomsmekanismene bak ME/CFS og at vi fortsatt mangler medisinsk behandling. Dermed regner de med at de videre studiene av Long Covid også kan være til hjelp for pasienter med ME/CFS .

Databilde av mikrokoagler med

Skyldes long covid mikrokoagler i blodet?

Studie viser likheter mellom ME og Long Covid, og mulig behandling.

I en nyhetsartikkel i NHI.NO 18.november 2021 gir professor Terje Johansen en oppsummering av forskningen på hvordan akutt covid-19 kan danne såkalte mikro-koagler i blodet. Vedvarende forekomst av slike mikrokoagler kan være en forklaring på long covid. Han anslår at om lag 1/3 av alle pasientene med covid-19 kan bli påvirket av long covid.

Han påpeker at foreløpige data om long covid-symptomer viser mange likheter med kroniske sykdommer kjent for å være assosiert med virusinfeksjoner, som myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), postural ortostatisk takykardisyndrom og mastcelleaktiveringssyndrom.

Han viser til en studie av Pretorius, Kell og medarbeidere. Gitt at blodpropp kan blokkere mikrokapillærer og dermed hemme oksygenutveksling, undersøkte de om de langvarige symptomene som individer med long covid har, kan skyldes tilstedeværelsen av vedvarende sirkulerende plasmamikrokoagler (microclots).

Professor Johansen viser til Pretorius konkluderer at koagulasjonspatologi foreligger både ved akutt covid-19 infeksjon og ved long covid. Tilstandene kan ha effekt av et regime med kontinuerlig antikoagulasjonsbehandling for å støtte funksjonen til det fibrinolytiske systemet, men så langt mangler kvalitetsstudier som verifiserer denne antakelsen.